Bildiri Yazım Kuralları

1. Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla yazılmalı ve aşağıdaki sayfa yapısı ayarları yapılmalıdır.
2. Sayfa ve Karakter Yapısı: Yazı karakteri Times New Roman ve 11 punto olmalıdır. Üst ve Alt bilgi: 2 cm. Sağ ve Sol: 4 cm. İki yana yaslı. Tek satır aralıklı. Satır başı: 0.7 cm. Paragraf öncesi ve sonrası 0 cm olmalıdır.
3. Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar Kaynakça ve Ekler hariç 20 sayfayı geçmemelidir.
4. Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın ilk sayfasında yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgilerine yer verilmelidir. Ayrıca çalışma proje,  tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler de yer almalıdır. ORCID numarası almak için: https://orcid.org/
5. Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada çalışmanın Türkçe-İngilizce başlıkları, Türkçe-İngilizce özetleri ve Türkçe-İngilizce anahtar sözcükleri bulunmalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık 15 puntoyla İngilizce başlık 11 puntoyla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetlerin başlarında Öz/Abstract ifadeleri olmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özetler en az 150 kelime en fazla 300 kelime olmalıdır. Her özetin altında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe anahtar sözcük ve İngilizce Keywords bulunmalıdır.
6. JEL Kodları: Ekonomi ile ilgili makalelerde en az 3 JEL Sınıflandırması kodu verilmelidir. Bu kodlara aşağıdaki adresten ulaşılabilir. https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
7. Bölüm Başlıkları: Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Ekler kısımları hariç diğer bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, …. şeklinde olmalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalıdır.
8. Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri [Tablo 1: Tablo İsmi] şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimleri ise [Şekil 1: Şekil/Grafik İsmi] şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta verilmelidir. Tablo başlıklarından önce, Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
9. Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.
10. Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, 9 punto, Times New Roman ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
11. Metin İçi Atıf: Metin içerisinde atıf yapılırken parantez içi gösterim yöntemi kullanılmalıdır. Gösterim [Yazar Soyad(ları), Yıl: Sayfa No] şeklinde olmalıdır.
12. Kaynakça: Kaynakça Sonuç kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 6.0 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 0.7 cm sol içeriden başlatılmalıdır.
13. Sayfa Numaraları: İlk sayfada gizlenmek üzere her sayfanın altında ve ortalı olmalıdır.


ATIF VE KAYNAKÇA
APA 6.0 Sistemine Göre kaynakçada gösterim.

Kitaplar
Kaynakçada:
Pigou, A. C. (1920), The economics of welfare, London: Palgrave MacMillan.

Nichols, A. L. (1984): Targeting economic ıncentives for environmental protection, Cambridge: MIT Press.

Metin İçinde:

… (Pigou, 1920: 4); …. (Nichols, 1984: 92)


Editörlü Kitaplarda Bölüm

Kaynakçada:
Jaeger, W. K. (2012). The double dividend debate. in handbook of research on environmental taxation (Eds. J. E. Milne & M. S. Andersen) Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 211-229.

Metin İçinde:

…. (Jeager, 2012: 218)


Makaleler
Kaynakçada:
Bovenberg, A. L. (1999). Green tax reforms and the double dividend: an updated reader's guide. International Tax and Public Finance, 6(3), 421-443.

Bovenberg, A. L. (1994b).Environmental taxes and labor-market distortions. European Journal of Political Economy, 10(4), 655-683.

Bor, Y. J., & Huang, Y. (2010). Energy taxation and the double dividend effect in Taiwan's Energy conservation policy—an empirical study using a computable general equilibrium model. Energy Policy, 38(5), 2086-2100.

Ay, A., Kızılkaya, O., & Akar, T. (2016). Gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk ve demokrasi'nin DYY üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme. Business and Economics Research Journal7(3), 73-88.

Metin İçinde:

… (Bovenberg, 1999: 422); … (Bovenberg, 1994b: 658) [Aynı yazarın aynı yıl içindeki eseri]; … (Bor ve Huang, 2010: 2088); … (Ay ve diğerleri, 2016: 84)


Tezler ve Raporlar
Kaynakçada:
Schöb, R. (2009),  Choosing the right ınstrument to reap an additional employment dividend, Frei Universitat School of Business And Economics, discussion paper, no. 2009/10.

Akbulut, F. E. (2009). İklim değişikliğinde alternatif politikaların etkinliği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Metin İçinde:

… (Schöb, 2009: 4-7); Akbulut (2009),….


Bildiriler
Kaynakçada:
Yildiz, S. & Topal, M. H. (2016). Increasing e-trust in e-government services: a case study on the users of internet tax office. IBANESS conference series, 12-14 march, Plovdiv, Bulgaria, 275-287.

Metin İçinde:

… (Yildiz ve Topal, 2016: 277)


İnternet Kaynakları
Kaynakçada:
Van Heerden, J., Gerlagh, R., Blignaut, J., Horridge, M., Hess, S., Mabugu, R. E. E., & Chitiga, M. (2005). Fighting co2 pollution and poverty while promoting growth: searching for triple dividends in South Africa. available in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=849245, (02.12.2016).

Deloitte (2015), Taxation and Investment in Germany 2015, www. iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf, 20.11.16.

Hur, G. H. (2000). Double dividend hypothesis of environmental tax in republic of Korea: for sustainable development. in 2nd international critical geography conference. available in http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi= 10.1.1.526.4578&rep=rep1&type=pdf. (02.12.2016).

Metin İçinde:

… (Van Heerden ve diğerleri, 2005: 24); ….. (Deloitte, 2015); ….. (Hur, 2000: 1)